ساخت مسکن مددجویان / ایجاد اشتغال برای آینده مددجویان / تامین آتیه فرزندان بهزیستی / کمک هزینه تحصیل مددجویان / کمک هزینه ازدواج مددجویان